U heeft %s boeken in uw winkelwagen
Totale prijs
Overzicht van uw bestelling
Boek(en)
Prijs

x standaard boek


Verzendkosten

TOTAAL:

Privacy- & Cookiebeleid

 

De website www.demagievanmijnnaam.nlis eigendom van The Story Tailors, S.L, met CIF: B-66606617, maatschappelijke zetel te Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona. E-mail contact: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl.

 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben wij dit beleid zodanig ontwikkeld dat u begrijpt hoe wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken, communiceren, onthullen en gebruiken.

 

Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij u via onze juridische teksten informeren over de behandelingen die we zullen uitvoeren met uw gegevens op een volledig transparante manier, die gerelateerd is aan de opdracht die aan ons is toevertrouwd, naast het management, administratie en elk doel dat niet onverenigbaar is met het voorgaande.

 

Daarom moet u bij het huren of starten van de zakelijke relatie met ons, uw onvoorwaardelijke toestemming geven via de verplichte check-in die uitgaat van de aanname van juridische teksten. Wij verzamelen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de getroffen persoon. Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, moet deze juist, volledig en actueel zijn. We beschermen persoonlijke informatie tegen redelijke veiligheidsgaranties tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

 

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

 

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u een bestelling op onze website plaatst, wordt er gevraagd om uw naam, e-mailadres en andere identificatiegegevens in te voeren. De verzamelde informatie wordt gebruikt om transacties te verwerken en periodieke e-mails te verzenden. (In het geval van e-mails over producten die we in de toekomst zullen verkopen, heeft u altijd de mogelijkheid om deze e-mails te weigeren, op het moment dat u een product contracteert). Onder de categorieën persoonlijke gegevens die dit platform verzamelt, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, zijn: Naam, Achternaam, E-mailadres, Adres, Land, Plaats, Postcode, Geografische Positie, Telefoonnummer, Geslacht, Bedrijfsnaam, Cookies en gebruiksgegevens.

 

De persoonlijke gegevens kunnen door de gebruiker op eigen kracht worden verstrekt of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van dit platform.

 

De weigering van de gebruiker om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken of om onze wettelijke teksten niet te aanvaarden, zou het onmogelijk kunnen maken voor dit platform om zijn diensten te verlenen.

 

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de persoonlijke gegevens van derden die via dit platform worden gepubliceerd of gedeeld en verklaart dat hij toestemming heeft van deze derden om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

 

Hoe beschermen we bezoekersinformatie?

Wij implementeren beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker een bestelling plaatst, inclusief het gebruik van een SSL-certificaat. We slaan geen creditcardgegevens op en we gebruiken een gespecialiseerde provider op de betalingsgateway om transacties af te handelen.

 

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Regeling 2016/679 van 27 april (GDPR) van Persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via onze website of door het verzenden van e-mails, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand eigendom van The Story Tailors, SL om de op de website aangeboden diensten te beheren, aan te bieden, uit te breiden en te verbeteren, de daaruit voortvloeiende contracten uit te voeren, enquêteformulieren te verzenden, het gebruik van diensten door geregistreerde gebruikers te bestuderen, updates van diensten te verzenden , evenals om u reclame- en / of promotie-informatie te sturen over de producten en diensten die worden aangeboden door www.demagievanmijnnaam.nl en toestemming te geven aan de gebruiker die uitdrukkelijk is geregistreerd bij het verzenden van dergelijke informatie op alle mogelijke manieren, inclusief die welke zich in de toekomst voordoen en met name post en elektronische post, onder anderen. Als u eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen we uw e-mailadres gebruiken om commerciële berichten te verzenden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

 

De toestemming van de geregistreerde gebruiker om per elektronische post of op gelijkwaardige elektronische wijze te ontvangen, kan worden herroepen door middel van een kennisgeving gericht aan het volgende e-mailadres: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

of via de link 'unsubscribe' in de promotie-e-mails zelf. Evenzo heeft de geregistreerde gebruiker de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en de nodige wijzigingen aan te brengen. In die zin stemt de geregistreerde gebruiker ermee in om bepaalde informatie met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens te verstrekken en de verstrekte gegevens aan www.demagievanmijnnaam.nl actueel te houden. Het lid kan zijn recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet, waar van toepassing, beperking en draagbaarheid, uitoefenen door een mededeling te sturen naar het adres in deze sectie. De geregistreerde gebruiker zal in elk geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de gefaciliteerde gegevens, waarbij www.demagievanmijnnaam.nl het recht behoudt om elke partner die valse gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde services, onverminderd de andere acties die doorgaan schoonfamilie.

 

Wat is het doel van de behandeling van de verzamelde gegevens?

De relatieve gegevens van de gebruiker worden verzameld voor de realisatie en verwezenlijking van het contract dat is ondertekend tussen de partijen (levering van het eigendom), evenals voor de volgende doeleinden: Statistieken, interactie met sociale netwerken en externe platforms, contact met de gebruiker, contactbeheer en berichtsturing, betalingsbeheer, registratie en authenticatie, re-marketing en gedragstargeting, reclame, prestatietests van inhoud en functionaliteiten (A / B-tests), hosting en backend-infrastructuur, infrastructuurmonitoring, databasebeheer van gebruikers, warmtetoewijzing, interactie met Live Chat-platforms, op locatie gebaseerde interacties, beheer van assistentie en contactverzoeken, commentaar op de inhoud en weergave van de inhoud van externe platforms.

De gebruiker wordt geadviseerd om het privacy beleid te raadplegen van elk van de platforms waarmee persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals sociale netwerken of betalingsplatforms.

 

Hier gemarkeerd, kunt u in een lijstindeling onze belangrijkste behandelingen zien, waaronder:

- De periodiek verzonden nieuwsbrieven.

- Interactie binnen sociale netwerken en diegene die in de toekomst mogelijk zullen bestaan, evenals het verzenden van informatie die van belang kan zijn voor de gebruiker (houdt er altijd rekening mee dat netwerken in deze context hun eigen juridische teksten hebben).

- Het verzenden van reclame e-mails van onze toekomstige boeken of producten, kortingen en promoties, onder andere (de gebruiker kan de opname op elk gewenst moment aanvragen en heeft bovenal de mogelijkheid om een ​​weigering in te dienen, zelfs op het moment van het aangaan van een contract met The Story Tailors, waarbij de gebruiker een check-in-optie heeft die de weigering van deze optie toestaat).

- Advertentie inhoud zal ook via gewone post naar u worden verzonden, een inhoud die niet incompatibel is, zoals een kerstkaart, die we hier als voorbeeld hebben genoemd.

- Het systeem stuurt u ook een e-mail wanneer het detecteert dat de gebruiker het contractuele proces is begonnen, maar om verschillende redenen het nog niet heeft voltooid, dergelijke communicatie verloopt via de verstrekte e-mail en is beperkt tot het bedoelde doel.

- Onze website kan sporadisch een chat beschikbaar maken waar gebruikers kunnen communiceren (The Story Tailors, is niet verantwoordelijk voor de afgelegde verklaringen en kan de inhoud op elk gewenst moment periodiek controleren, inclusief toegang tot ongeldige toegang).

- De gegevens van minderjarigen gefaciliteerd, die het identificeerbaar maken, het is duidelijk dat ze worden verstrekt door de volwassene en daarom de toestemming aanvaardt voor de behandeling en de noodzakelijke overdrachten voor de gecontracteerde dienst en de verantwoordelijkheden voor het verzenden van de gegevens die de noodzakelijke toestemmingen in uw geval, van derden.

 

 

Persoonlijke gegevensverbindingen

Wij communiceren de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet met derden. We behouden ons echter het recht voor om de persoonlijke gegevens die we over de gebruiker verzamelen met derden te delen in de hieronder beschreven omstandigheden.

Wij kunnen de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens communiceren aan onze leveranciers en zakelijke partners die namens ons werken voor de uitvoering van het contract waarop de gebruiker heeft ingestemd of om met de gebruiker te communiceren bij het doen van een aankoop, om de verkoop te beheren, en om te voldoen aan de verkoopvoorwaarden.

 

Het is mogelijk dat er door de uitgevoerde operaties andere ontvangers van dergelijke gegevens zijn, zoals onze betalingsdienstaanbieders of betalingsverzekeraars, onze leveranciers van goederenvervoer en onze zakelijke partners. De cessie wordt ook, indien van toepassing, toegestaan ​​aan de entiteiten waarmee we op elk moment samenwerken om de lijst met voorstellen voor diensten of producten te verbeteren, waarbij altijd naar voordelige voorwaarden voor de gebruiker wordt gezocht. Het opgeven van de onderschreven, de belangrijkste toewijzingen, zijn noodzakelijk voor de voltooiing van het geplaatste contract en worden uitgevoerd met de transportbedrijven, die het gecontracteerde product zullen vervoeren, en de drukpersen, waardoor het boek zal worden gesloten.

We voeren ook een overdracht van gegevens uit naar derde commerciële entiteiten, zowel voor onze reclameverzendingen als voor die van de andere commerciële entiteiten waarmee we samenwerken. De aanvaarding van onze juridische teksten houdt in dat we toestemming geven voor de opdrachten die we noemen.

 

In het geval van onze zakelijke partners of entiteiten waarmee we samenwerken, als er sprake was van een overdracht, waarschuwden we hen dat ze altijd gerelateerd zouden zijn aan die partners, de commerciële sector die ze vertegenwoordigen en de behandelingen die ze uitvoeren, indien van toepassing.

 

Ook kunnen we de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan derden meedelen, indien wettelijk vereist. In het bijzonder met betrekking tot onderzoeken met betrekking tot beveiliging of naleving van de huidige wetgeving, om te voldoen aan wettelijke bepalingen of bevelen of gerechtelijke en politiële procedures. Evenzo, om de rechten of eigendommen van onze werknemers, abonnees en onze diensten te beschermen, alsook om acties met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon met zich meebrengen, overtredingen van de regels te onderzoeken, te voorkomen of in te leiden. De servicevoorwaarden of het Privacy beleid of op enige andere manier die de wet toestaat. Ten slotte, ook als onderdeel van een bedrijfssaneringsproces (zoals het geval is bij een fusie, acquisitie en/of verkoop van alle, bijna alle of een deel van onze activa), voor de definitieve overdracht van uw bedrijf of potentiële kopers en auditors.

 

Aanvullende informatie over het verzamelen van gegevens en de behandeling ervan

 

Juridische verdediging

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor de juridische verdediging van de eigenaar tijdens het proces of in de voorbereidende fase voorafgaand aan een mogelijke rechtszaak die is afgeleid van het oneigenlijke gebruik door de gebruiker van deze webpagina of verwante services.

 

De gebruiker is zich ervan bewust dat de houder mogelijk door overheidsinstanties wordt verplicht om persoonsgegevens te onthullen.

 

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacy beleid kan dit platform de gebruiker contextuele informatie verschaffen over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

 

Systeemlog en onderhoud

Om redenen die verband houden met bediening en onderhoud, kan dit platform en eventuele andere services van derden die worden gebruikt, een systeemlogbestand verzamelen, dat wil zeggen bestanden die de interacties registreren en die persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

 

Informatie die niet is opgenomen in dit privacy beleid

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk gewenst moment worden opgevraagd bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

 

 

Oefening van rechten door de houders van de gegevens

Gebruikers worden geïnformeerd dat de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in verschillende bestanden, naar behoren geregistreerd in het algemene register van gegevensbescherming, waarvan de eigenaar en verantwoordelijke figuur The Story Tailors (CIF: B-66606617) is, met de statutaire zetel in C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 Barcelona, ​​waarbij een gemengde behandeling wordt uitgevoerd om de zakelijke relatie te behouden en om advertentie-informatie te ontvangen over al onze diensten.

 

In overeenstemming met wat is vastgelegd in de normatieve lijst van gegevensbescherming, kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen, in zijn gevalbeperking en draagbaarheid, en een schriftelijke communicatie richten naar The Story Tailors, C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, ​​waar u uw identiteit kunt bewijzen of e-mail ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl. De aanvraag moet naam, achternaam en fotokopie van de ID van de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger bevatten, evenals een document waaruit de vertegenwoordiging blijkt, een verzoek waarin de aanvraag wordt gedaan, adres met het oog op kennisgevingen, datum en handtekening van de aanvrager en de ondersteunende documenten van het verzoek dat u formuleert. Als het verzoek niet voldoet aan de opgegeven vereisten, is de correctie vereist om door te gaan. Wat het recht op toegang betreft, wordt het alleen geweigerd als het verzoek niet aan de bovengenoemde vereisten voldoet en er geen wettig belang is geaccrediteerd. Er is geen vergoeding vereist voor het uitoefenen van rechten.

 

De eigenaren naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen, hebben het recht om te allen tijde de bevestiging te verkrijgen dat deze zijn opgeslagen door de behandelingsmanager om de inhoud en herkomst te kennen, om de juistheid ervan te verifiëren of om te verzoeken dat ze worden ingevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gerectificeerd, om anoniem te zijn of om die persoonsgegevens die in strijd met de wetgeving worden behandeld, te blokkeren en om hun legitieme reden tegen hun behandeling te verzetten. De verzoeken moeten worden verzonden naar het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking met behulp van de contactgegevens die op deze pagina worden vermeld.

 

Wijziging van dit privacy beleid

Het bedrijf behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u ten zeerste aan deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging aan het einde als referentie gebruikt. In het geval dat een gebruiker het niet eens is met enige wijziging in dit beleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van dit platform en kan hij de behandelingsmanager verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, is het privacy beleid dat van kracht is altijd van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de behandelingsmanager tot dan heeft verzameld.

 

Legale informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen uiteengezet in Art. 10 van Richtlijn 95/46/ EG, en in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/136/CE, met betrekking tot cookies.

 

 

 

 

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen voor elk onderwerp dat verband houdt met het privacy beleid, stuurt u ons een e-mail naar het e-mailadres: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

 

 

Acceptatie van het cookiesbeleid

Door het gebruik van het web portaal van "De Magie van mijn Naam” aanvaardt de gebruiker cookies en toestemmingen voor de verwerking van informatie over hemzelf op de manier en voor de hieronder aangegeven doeleinden. "De Magie van mijn Naam” geeft echter elke sessie informatie weer over het cookiebeleid bovenaan de hoofdpagina van de web portal om gebruikers ervan bewust te maken.

 

Concept van cookies

"De Magie van mijn Naam” deelt u mee dat cookies bestanden zijn die webpagina's naar uw computer kunnen downloaden telkens wanneer u een webpagina bezoekt, die is gemaakt om de web portal te helpen het gebruik door gebruikers van dat web portaal te analyseren, die kan worden bijgewerkt of hersteld door de entiteit die verantwoordelijk is voor de installatie.

 

Met deze bestanden kunt u hoeveelheid gegevens opslaan op de computer van de gebruiker, die kunnen variëren van enkele kilobytes tot meerdere megabytes.

 

Cookies zijn hulpmiddelen die een essentiële rol spelen bij het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij omdat ze dienen zodat een webpagina informatie over het surfgedrag van webgebruikers of hun team kan opslaan en ophalen en afhankelijk van de verkregen informatie kan worden gebruikt om de Gebruiker en verbeter de services.

 

 

 

Soorten cookies

Er wordt een classificatie gemaakt van de verschillende cookies die bestaan ​​volgens een reeks categorieën. Het is noodzakelijk om in gedachten te houden dat dezelfde cookie in meer dan één categorie kan worden opgenomen.

 

Volgens de entiteit die het domein beheert van waaruit cookies worden verzonden en die zich bezighoudt met de verkregen gegevens, kunnen cookies zijn:

 

• Eigen cookies zijn cookies die worden verzonden naar de computer van de gebruiker vanaf een computer of domein dat wordt beheerd door de redacteur zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verstrekt.

• Cookies van derden zijn cookies die worden verzonden naar de computer van de gebruiker vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd en waarvan de door de gebruiker gevraagde dienst wordt aangeboden.

Afhankelijk van de tijd dat de cookies worden opgeslagen in de computers/ browsers van de gebruikers, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

• Sessiecookies zijn cookies die zijn ontworpen om uw browsegegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een web portaal opent. Ze zijn eraan gewend om informatie te gebruiken die alleen maar interessant is om de door de gebruiker gevraagde service in één keer te blijven aanbieden.

• Persistente cookies zijn een soort cookies waarin de gegevens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookies, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

 

Met het oog op het doel waarmee de verkregen gegevens worden verwerkt, worden de cookies als volgt geclassificeerd:

  • Noodzakelijke cookies en webbakens: Deze cookies of andere identificatoren worden gebruikt voor activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer en de levering van de dienst die je bij ons hebt aangevraagd en vereisen dan ook geen toestemming.
  • Functionele cookies en webbakens: Deze stellen ons in staat om een kwaliteitsvolle ervaring aan te bieden, aangezien ze je kijkvoorkeuren, zoekgeschiedenis en mogelijke connecties met je browsegedrag onthouden.
  • Statistische cookies en webbakens: Deze stellen ons in staat om ons publiek te evalueren en gebruikersstatistieken op te stellen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
  • Reclamecookies en webbakens: Deze stellen ons in staat om je inhoud, diensten en advertenties aan te bieden die zijn aangepast aan je profiel en je browsegedrag en zoekgeschiedenis.
  • Analytische cookies en webbakens: Deze stellen ons in staat om anonieme informatie te verzamelen in een standaardformaat met betrekking tot de browsegeschiedenis en gedragspatronen van onze gebruikers.

We moeten in elk geval in gedachten houden dat dezelfde cookie meerdere doelen kan hebben

 

Cookies gebruikt in het web portaal "De Magie van mijn Naam":

A) Cookies van derden:

1. Google Analytics

Het web portaal "De magie van mijn Naam" maakt gebruik van Google Analytics, een analytische service van web portaal die wordt aangeboden door Google, Inc., waarmee de navigatie op webpagina's kan worden gemeten en geanalyseerd. Volgens de vorige typologie zijn het analysecookies.

 

Google Inc. is een bedrijf in Delaware met het hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

 

"De magie van mijn Naam" maakt gebruik van Google Analytics-cookies, dit zijn tekstbestanden die zich op uw computer bevinden als gebruiker van deze website, omdat zij ons in staat stellen ons te helpen het gebruik dat gebruikers op de website maken te analyseren.

 

"De magie van mijn Naam" via webanalyse van Google Analytics verkrijgt informatie met betrekking tot Nº. Van gebruikers die toegang hebben tot het web, de bezochte vensters, de frequentie en herhaling van bezoeken, de duur van bezoeken, de gebruikte browser, de exploitant die de dienst levert, de taal, de gebruikte terminal of de stad waaraan het IP-adres is toegewezen. Informatie die een betere en meer geschikte service mogelijk maakt door dit web portaal. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en gearchiveerd op de servers van de Verenigde Staten.

 

In uw browser ziet u de volgende 4 Cookies van de Google Analytics-service die wordt gebruikt door "De magie van mijn Naam", genaamd:

"_utma": sessiecookie waarmee de activiteit die wordt uitgevoerd in de webportal "De magie van mijn Naam" door de gebruikers kan worden gecontroleerd.

"_utmb": Persistent Cookie met vervaldatum na 2 jaar, die standaard registratiegegevens en gegevens over de gewoonten van de Gebruikers van de Web portaal "De magie van mijn Naam" anoniem verzamelt.

"_utmc": sessiecookie die van de computer van de gebruiker zal verdwijnen, zo'n goed punt, beëindigt de sessie in het web portaal "De magie van mijn Naam".

"_utmc": Persistent cookie vervalt 6 maanden na toegang tot het web portaal "De magie van mijn Naam".

 

Google gebruikt deze informatie namens "De magie van mijn Naam" om het gebruik van de web portaal "De magie van mijn Naam" bij te houden, rapporten over de activiteit van de web portaal samen te stellen en andere diensten met betrekking tot de activiteit aan te bieden. Van de Website en het gebruik van internet.

 

"De magie van mijn Naam" en Google mogen deze informatie alleen aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken.

Noch "De magie van mijn Naam" noch Google zal uw IP-adres koppelen aan andere gegevens die zij hebben.

 

2. Advertentiecookies van Google en youtube.com

Door de website te bezoeken, kunt u cookies downloaden die zijn gekoppeld aan het domein google.com (NID) en Google.nl (NID en PREF). Deze cookies kunnen worden gedownload omdat ze zijn gekoppeld aan bepaalde Google-producten en -services die door deze web portaal worden gebruikt. In hetzelfde opzicht deelt Google mee dat het deze advertentiecookies gebruikt "... om de advertenties te personaliseren die worden weergegeven in zijn services, zoals Google Zoeken".

In het geval van het klikken op de knop om het cookiebeleid te accepteren en na het navigeren door deze web portaal, kunnen reclamecookies van derden ook worden gedownload onder het domein van youtube.com.

 

3. Doubleclick.net

Bedrijf voor reclamedoeleinden

"id": aanhoudende cookie met verval na 6 maanden

 

4. Facebook.com

We gebruiken cookies om deze op Facebook te gebruiken voor reclamedoeleinden op basis van voorkeuren van klanten

"act", "c_user", "csm", "fr", "p", "presence", "s", "xs": persistent cookie met verloop na 6 maanden.

 

5. Zopim

Cookie om de chatgebruikers op een meer persoonlijke manier bij te kunnen wonen.

"_cfduid": permanente cookie vervalt na 6 maanden.

 

B) Onze eigen cookies

Boek: bevat volledige informatie over het geselecteerde boek

Boekenkasten: unieke sessie-identificatie

Character_selection: tekenselectie

Id_product: Identificatie van geselecteerd product

IsFlipbookCreated: hiermee kan de voorbeeldweergave van het boek worden weergegeven

Is_error: als er fouten zijn opgetreden

Taal: taal

Taal_chat: taal van de chat

Naam: de naam van het kind om het boek te configureren

Geselecteerd_karakter: geselecteerd karakter

Geselecteerde genderradioId:: geselecteerd tekennummer

 

Hoe de configuratie van cookies te wijzigen

"De magie van mijn Naam" informeert de gebruiker dat hij op elk moment het gebruik van cookies kan weigeren door de juiste configuratie van zijn/haar browser te selecteren, maar hij/zij moet weten dat als hij/zij dat doet, hij/zij kan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.

 

Hier geven we aan hoe u een cookie kunt zoeken, blokkeren of verwijderen, hoewel het proces kan variëren afhankelijk van de browserversie:

 

Chrome, instructies:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

Explorer, instructies:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

Firefox, instructies:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Safari, instructies:

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Ik kan er meer informatie over vinden of het gebruik van Google Analytics-cookies uitschakelen op www.google.es/intl/analytics/privacyoverview.html.

 

 

Google Chrome

Ga naar Instellingen of voorkeuren via het menu bestand of door op het aanpassingspictogram te klikken dat in de rechterbovenhoek verschijnt.

Klik op de optie Geavanceerde instellingen tonen.

Ga naar Privacy> Instellingen voor inhoud.

Selecteer Alle cookies en sitegegevens.

Een lijst met alle cookies die per domein zijn besteld, wordt weergegeven. U kunt de cookies van een bepaald domein doorzoeken door het adres gedeeltelijk of volledig in het veld cookies zoeken in te voeren.

Zodra dit filter klaar is, verschijnen een of meerdere regels met de cookies van het aangevraagde web op het scherm. Vervolgens moet u ze selecteren om ze te elimineren.

 

Internet Explorer

Ga naar Tools, Internetopties.

Klik op Privacy.

Verplaats de balk om het gewenste privacy niveau aan te passen.

 

Firefox

Ga naar Opties of Voorkeuren (afhankelijk van uw besturingssysteem).

Klik op Privacy.

Kies in de geschiedenis Aangepaste instellingen gebruiken voor de geschiedenis.

Vervolgens ziet u de optie cookies accepteren, kunt u deze activeren of deactiveren volgens uw voorkeuren.

 

Safari (iOS)

Ga naar instellingen en vervolgens Safari.

Ga naar privacy en beveiliging. U ziet de optie cookies blokkeren, waar u het type blokkering kunt aanpassen dat u wilt uitvoeren.

 

Safari (OSX)

Ga naar voorkeuren en vervolgens naar privacy.

In dit gedeelte ziet u de optie Cookies blokkeren waar u het type blokkering kunt aanpassen dat u wilt uitvoeren.

 

 

Android

Voer de browser uit en druk op de menutoets en vervolgens op instellingen.

Ga naar Beveiliging en privacy. Je ziet de optie Cookies accepteren waar je de box kunt activeren of deactiveren.

 

Windows telefoon

Dit kan variëren afhankelijk van de browserversie:

Voer de browser uit en druk op de menutoets en vervolgens op Instellingen.

Ga naar Beveiliging en privacy, u ziet de optie Cookies accepteren waar u de box kunt activeren of deactiveren.

 

© 25/02/2019 - "The Story Tailors, S.L."