U heeft %s boeken in uw winkelwagen
Totale prijs
Overzicht van uw bestelling
Boek(en)
Prijs

x standaard boek


Verzendkosten

TOTAAL:

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

 

GEGEVENSIDENTIFICATIE

 

In overeenstemming met de informatieplicht die is vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de volgende informatie hieronder vermeld:

 

Het bedrijf dat deze website bezit is "The Story Tailors, SL", geregistreerd bij het adres aan de c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 van Barcelona, ​​met CIF-nummer: B-66606617, geregistreerd in het handelsregister van Barcelona naar het volume 44.989, folio 213, blad 473454, opschrift 3ª.

Contact e-mail: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

 

De informatie op www.demagievanmijnnaam.nl vormt een informatiedienst met een gevarieerd aanbod van goederen en producten aangeboden door "The Story Tailors, SL" (hierna: "The Story Tailors") op het gebied van gepersonaliseerde literaire publicaties voor kinderen, via onze website kunt u toegang krijgen tot een breed scala aan inhoud binnen de sector.

 

Het gebruik van de website www.demagievanmijnnaam.nl, met inbegrip van loutere toegang, schrijft de toestand van de Gebruiker toe en derhalve de onderwerping aan de bepalingen in het document.

 

The Story Tailors, S.L kan op elk moment de inhoud, het ontwerp en de structuur van www.demagievanmijnnaam.nl evenals deze bepalingen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

 

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

 

Toegang tot de website www.demagievanmijnnaam.nl vereist acceptatie van de gebruiksvoorwaarden, het beleid en de wettelijke kennisgeving die op deze website van kracht zijn en die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, tenzij er aanzienlijke verschillen zijn. Het navigeren of gebruiken van de website en de genoemde ondersteuningskanalen, samen met het markeren en gebruiken van de check-ins over verschillende vormen, veronderstelt de ondubbelzinnige acceptatie van deze voorwaarden.

 

De gebruiker benadert www.demagievanmijnnaam.nl onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, en geen actie te ondernemen die het imago, de interesses of rechten van The Story Tailors of derden zou kunnen schaden, evenals acties die de website, servers en andere computerapparatuur kunnen overbelasten, beschadigen of uitschakelen. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting. Toegang tot www.demagievanmijnnaam.nl vereist de tussenkomst van externe operatoren, daarom kan een dergelijke toegang worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk vanwege omstandigheden buiten onze controle.

The Story Tailors is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die daardoor kunnen ontstaan. Het is aan de gebruiker om de gepaste maatregelen te nemen om het bestaan ​​van virussen, wormen of andere elementen die hun computersystemen zouden kunnen veranderen, te detecteren en te elimineren.

 

De gebruiker mag de pagina niet op een onwettige of ongepaste manier gebruiken, in strijd met enige toepasselijke wetgeving of vergunning. De gebruiker aanvaardt om alle instructies die we aanbieden met betrekking tot het gebruik van de pagina te volgen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

De broncode, de grafische ontwerpen, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de software, audiovisuele inhoud, de tekst, evenals de informatie, inclusief onderscheidende tekens of andere industriële eigendomsrechten en de inhoud die is verzameld op www.demagievanmijnnaam.nl worden beschermd binnen de toepasselijke Nederlandse wetgeving inzake de rechten van intellectuele en industriële eigendom ten gunste van The Story Tailors, en de volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, of de computerverwerking, openbare communicatie, distributie, verspreiding of wijziging is niet toegestaan. Transformatie en elke andere vorm van uitbuiting, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, The Story Tailors, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 en 32 tweede alinea van de wet op de intellectuele eigendom.

 

De toegang tot of het gebruik van het internet impliceert niet dat afstand wordt gedaan van de rechten op exploitatie van de inhoud ervan.

 

De gebruiker mag uitsluitend het materiaal gebruiken dat op deze website wordt weergegeven voor persoonlijk en privégebruik, elk gebruik voor commerciële doeleinden of om illegale activiteiten te ontplooien is verboden. Alle rechten ontleend aan intellectueel eigendom zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan The Story Tailors.

 

The Story Tailors waakt over de naleving van de bovenstaande voorwaarden en voor het juiste gebruik van de inhoud die op haar website wordt gepresenteerd, en oefent alle civiele en strafrechtelijke acties uit die overeenkomen met deze in geval van inbreuk of schending van deze rechten door de gebruiker.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

De toegang tot de webpagina of het gebruik ervan impliceert niet, a priori, een verzameling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door The Story Tailors. Er wordt echter gemeld dat, wanneer The Story Tailors persoonlijke gegevens opvraagt, de gebruiker op de juiste wijze zal worden geïnformeerd in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april (GDPR), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, via de juridische kennisgeving en het privacy beleid.

 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in de formulieren voor informatieaanvraag of in de processen voor het kopen van een product, worden onderworpen aan een geautomatiseerde of gemengde behandeling en worden opgenomen in de bijbehorende bestanden waarvan het eigendom overeenkomt met The Story Tailors.

 

De verzameling en geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens is bedoeld om de contractuele relatie die kan worden aangegaan met The Story Tailors te behouden, evenals het beheer, de administratie, informatie, verstrekking en verbetering van de diensten die de gebruiker beslist.

 

Het privacy beleid is een document dat een aanvulling vormt op het huidige document, de behandelingen en doeleinden van de gegevens die u ons kunt verstrekken zijn gedetailleerd.

 

The Story Tailors heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid van de gegevens te garanderen en om de wijziging, het verlies, de behandeling of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's voor waaraan ze worden blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijke actie of van de fysieke of natuurlijke omgeving. De technische en organisatorische maatregelen die gericht zijn op het bereiken van de basisdoelstellingen op het gebied van beveiliging zullen worden goedgekeurd, zoals: vertrouwelijkheid, begrepen als de beperking van de toegang tot informatie door onbevoegde personen; integriteit, begrepen als het onderhouden van betrouwbare en kwaliteitsinformatie en beschikbaarheid, begrepen als de garantie van toegang tot het informatiesysteem op verzoek van een geautoriseerde gebruiker.

 

Dit onderdeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de valsheid van de verstrekte informatie, het kunnen of niet afzien van de acties, die uit acties kunnen voortvloeien.

 

Het bedrijf maakt momenteel geen opdrachten met uw gegevens. In uw geval zal elke mogelijke toewijzing worden gedekt door de verplichte naleving van de wetgeving, in uw expliciete toestemming of omdat de entiteit absoluut noodzakelijk en gerelateerd is voor de levering van de gecontracteerde dienst.

 

Ten slotte kan The Story Tailors u een e-mail sturen met een nieuwsbrief met informatie over beschikbare aanbiedingen en kortingen die van belang kunnen zijn, maar hiervoor is specifieke toestemming vereist.

 

COOKIES

 

Alle informatie met betrekking tot de cookies die wij gebruiken op de website www.demagievanmijnnaam.nl is gerelateerd aan ons privacy beleid en onze cookies. (De inhoud van cookies vindt u in het privacy beleid).

 

BELANGRIJKE GEGEVENS

Contactgegevens van de verantwoordelijke/ vertegenwoordiger:

"The Story Tailors, S.L.", met adres op C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 van Barcelona, ​​met CIF-nummer: B-66606617. De klantenservice e-mail is ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

 

 

Doel van de behandeling: beheer van de aankoop van educatieve literaire publicaties voor kinderen, en waar van toepassing, nieuwsbrieven.

 

Legitimatie: door ondubbelzinnige toestemming wanneer de wettelijke voorwaarden van onze website worden aanvaard.

 

Ontvangers: Gegevens komen niet aan derden, behalve in gevallen van wettelijke verplichting of in opdrachten die nodig zijn om de opdracht te vervullen.

 

Hiertoe informeren wij u dat uw gegevens, indien strikt noodzakelijk, zullen worden meegedeeld aan de drukkerijen en postdiensten, binnen de geografische grenzen, om het product te maken, het product te verzenden en de follow-up ervan.

 

Evenzo worden elektronische informatieve mededelingen of nieuwsbrieven gemaakt via het e-mailmarketingbedrijf Mailchimp.

 

Rechten: Cliënten kunnen het recht op toegang, rectificatie, oppositie of verwijdering uitoefenen op het adres dat is vermeld in de informatie per laag (instelling of per e-mail of op het adres van het begin van het schrijven), alsook via onze website. We informeren de betrokkenen ook dat zij recht hebben om het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens te vragen, in voorkomend geval, op de beperking van de behandeling die wordt uitgevoerd wanneer het doel niet langer bestaat of het specifieke verzet tegen een specifieke behandeling.

 

De belanghebbende of degenen die door de behandeling worden getroffen, hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken.

 

Ten slotte heeft de klant of de getroffen gebruiker het recht om contact op te nemen met het gegevensbeschermingsagentschap, een entiteit die een aspect beheert met betrekking tot de toepassing van gegevensbeschermingsvoorschriften en waar de gebruiker zijn belangen kan melden of verdedigen in het geval dat dit opportuun acht, de website is www.agpd.es.

 

Herkomst: De bron is de geïnteresseerde partij en zijn of haar voogd of ouders. De behandelde gegevens zijn voor basisidentificatie, op een basisniveau met een algemeen karakter.

 

Gegevensbehoud: de gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang van de partijen is, vanwege de geldigheid van de relatie of vanwege toestemming. De gegevens blijven in het handelsartikel in overeenstemming met verplichte voorschriften totdat de verjaringstermijnen worden overschreden.

 

Internationale transfers: momenteel zijn ze niet gemaakt.

 

Extra informatie: Informatiekanalen:

1º.- E-mail: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

2º.- Het bedrijf zelf C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona.

3º.- Via onze juridische teksten die op de website worden gepubliceerd, www.demagievanmijnnaam.nl, met name in de secties "Juridische verklaring", "Privacy beleid" en contactformulieren.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

The Story Tailors is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van de website, uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die er toegang toe heeft.

 

The Story Tailors is niet direct, indirect of als een dochteronderneming verantwoordelijk voor de schade en verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het contracteren van een dienst met aanpasbare inhoud. The Story Tailors is dus niet verantwoordelijk voor de opname van afbeeldingen of inhoud die de schending van de rechten van afbeelding, intellectueel en industrieel eigendom inhouden of die een wettelijke schending van een bereik kan veroorzaken, waarbij de persoon die de diensten contracteert, verbindt zich ertoe juridische toegang te hebben tot de inhoud die wordt gebruikt voor de voorbereiding van het productobject van het contract waarvan het gebruik alleen privé is. Evenmin is The Story Tailors verantwoordelijk voor eventuele semantische, grammaticale of spelfouten die door de aannemer zijn geïntroduceerd bij de voorbereiding van het gecontracteerde product, waarbij de aannemer verantwoordelijk is. De contractant verbindt zich ertoe dergelijke fouten niet bekend te maken door The Story Tailors de schuld te geven voor dergelijke actie.

 

In dezelfde zin is The Story Tailors niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van een verouderde of defecte versie van de browser, onderbrekingen in de verbinding die optreden tijdens de overdracht van gegevens, computervirussen, storingen of verbroken verbindingen in de werking van het telematicasysteem, van blokkades veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen van telefoonlijnen, alsmede van schade veroorzaakt door derden door ongeoorloofde interferentie.

 

The Story Tailors-website bevat links naar andere websites die van belang kunnen zijn voor gebruikers. The Story Tailors aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze links en kan niet garanderen dat het juiste privacy beleid wordt nageleefd. Daarom heeft de gebruiker toegang tot de inhoud van de bovengenoemde webpagina's onder de daarin vermelde gebruiksvoorwaarden en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid. Noch neemt verantwoordelijkheden op zich over de contacten die de gebruiker met potentiële bijdragers via hun banners tot stand brengt.

 

The Story Tailors is niet verantwoordelijk voor de schending van enige toepasselijke regel die de gebruiker kan oplopen om toegang te krijgen tot het web www.demagievanmijnnaam.nl

en / of voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of uitgaven (inclusief winstderving) die direct of indirect voortvloeien uit een fout of vertraging in de uitvoering van enige verplichting onder deze Algemene Voorwaarden, vanwege een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, industriële acties, uitvallen van voedingen of apparatuur, overheidsacties of dergelijke.

 

The Story Tailors behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van elke gebruiker tot de inhoud van beperkte toegang, onder alle beschreven omstandigheden, op discretionaire wijze te onderbreken of te ontkennen.

 

LINKS

 

De links die toegankelijk zijn voor een webpagina van een derde partij hebben een specifiek doel, met als doel de gebruiker andere informatiebronnen te bieden die van belang kunnen zijn.

 

The Story Tailors probeert de inhoud van zijn links te herzien. Het is echter onmogelijk om te allen tijde de specifieke inhoud van de voorgestelde links te kennen. Hiervan afgeleid, vragen wij de medewerking van gebruikers die de huidige wettigheid, moraal of openbare orde kunnen beantwoorden en deze in kennis kunnen brengen via de volgende e-mail: ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

 

The Story Tailors, maakt gebruik van sociale netwerken om hun evenementen, diensten en producten te promoten en zo een zo groot mogelijk aantal ontvangers te bereiken, maar de wettelijke voorwaarden zijn vastgelegd voor hetzelfde sociale netwerk.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Kortom, de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de services, inhoud, links en hyperteksten op de website www.demagievanmijnnaam.nl

 

PRIVACYBELEID

De persoonlijke gegevens die door de verschillende formulieren op de website worden verzameld, zijn onderworpen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in ons privacy beleid en het huidige document. De twee teksten zijn complementair.

 

We zullen de persoonlijke informatie die we over de Gebruiker verzamelen alleen gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. Dit beleid is een essentieel onderdeel van deze Algemene voorwaarden, dus het is belangrijk dat u het leest. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, aanvaardt en stemt de gebruiker ook in met ons privacy beleid.

 

BEËINDIGING

We kunnen de pagina verwijderen of op elk moment naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, de aangeboden diensten via de pagina stopzetten.

 

We kunnen de toegang tot de pagina op elk moment naar eigen goeddunken onderbreken, op elk gewenst moment met of zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

RESERVERING

 

The Story Tailors behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op zijn website of in de configuratie en presentatie ervan. Het behoudt zich ook het recht voor de toegang tot de website tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten om redenen van mogelijke noodzaak en om onderhouds-, reparatie- of verbeteringswerkzaamheden uit te voeren.

 

The Story Tailors behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle of een deel van de website of enige informatie op te nemen of in te trekken.

 

De navigatie van de gebruiker impliceert de aanname van de wijziging van de vorige wetteksten die kunnen worden gemaakt en hun kennis.

 

VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT:

 

Algemeenheden

Het negeren of negeren van de Algemene Voorwaarden ontslaat geen enkele cliënt van zijn naleving. De website van "The Story Tailors" is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en mag niet door minderjarigen worden gebruikt. We vragen nadrukkelijk om ouders of wettelijke voogden passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat minderjarigen zich kunnen registreren en aankopen kunnen doen. Het register gaat ervan uit dat de volledige voorwaarden en de onvoorwaardelijke aanvaarding van de blootgestelde voorwaarden door de klant worden aanvaard.

 

Bestellingen en specificaties

De orderbevestiging bevat details over uw bestelling en prijs. Het is uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen en ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van fouten bij de bestelling. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een onjuiste bezorging. De communicatie van eventuele fouten na een termijn van 20 uur vanaf het moment van acceptatie kan niet door het systeem worden geaccepteerd, omdat het afdrukproces is gestart. In dergelijke gevallen is het bedrijf niet verplicht om de aankoop terug te betalen. De maximale termijn om een ​​bestelling te claimen is 90 dagen vanaf de verzending, omdat na deze deadline de historische database van de zending niet bewaard is gebleven.

 

We proberen alle geprinte productkleuren die worden weergegeven op onze website en onze 'preview'-sectie zo accuraat mogelijk weer te geven en te beschrijven, maar we kunnen niet garanderen dat de kleuren van het geleverde product exact overeenkomen met de kleuren die op de computer worden weergegeven, monitor of het scherm van een mobiel apparaat op het moment van bekijken.

 

Leveringsvoorwaarden

Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden, zal www.demagievanmijnnaam.nl proberen je persoonlijke verhaal zo snel mogelijk te bezorgen. De beschikbare verzendmethoden zijn standaard en express. De geschatte aankomsttijd voor het product is ongeveer 15 werkdagen vanaf het moment van aankoop in de standaardservice en 10 werkdagen in de express-optie. De periode van voorbereiding van het gepersonaliseerde boek hangt grotendeels af van de beschikbaarheid van derden die verantwoordelijk zijn voor drukkerijen en transportbedrijven.

 

De leveringslocatie voor onze producten wordt in de bestelling getoond en de standaard leveringsmethode (tenzij een andere methode is opgegeven en overeengekomen) is gewone post. We doen er alles aan om elke bestelling te leveren binnen de tijd die voor elk artikel is ingesteld. De levertijd is niet de essentie van deze algemene voorwaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of kosten die u lijdt als gevolg van een vertraging in de levering van uw bestelling.

 

De gebruiker moet zijn product na levering controleren en, in het geval het product door een koerier is geleverd, het acceptatiedocument van het pakket ondertekenen. De gebruiker kan een bestelling of deel van een bestelling niet weigeren op basis van een late levering in een bestelling die uit meerdere producten bestaat. Als de producten op het moment van levering gebrekkig of beschadigd zijn, moet de gebruiker een schriftelijke beschrijving van de schade of gebreken verstrekken en het relevante bewijs leveren.

 

We behouden ons het recht voor om uw bestelling in meerdere zendingen te verzenden. In het geval dat uw bestelling gepland is voor verschillende leveringen, vormt elke levering een onafhankelijk contract. Als u per ongeluk de bestelling niet ophaalt, zijn wij niet verplicht om de waarde van de aankoop terug te betalen.

 

Acceptatie van levering

De gebruiker moet beschikbaar zijn om de levering op de vastgestelde datum te accepteren, aangezien de standaard koeriersdienst de levering slechts tot twee keer probeert uit te voeren. Na deze pogingen blijft het pakket 7 dagen bij het postbedrijf. Als de gebruiker na deze periode het pakket niet ophaalt, wordt het teruggestuurd en neemt de gebruiker de kosten over. Als de levering wordt afgewezen of geretourneerd vanwege een onjuist adres, is de gebruiker verantwoordelijk voor de kosten. Als in deze periode het boek(en) niet wordt geclaimd, wordt de bestelling geannuleerd, waarbij het recht op restitutie van het corresponderende bedrag wordt geannuleerd, omdat de boeken op bestelling zijn gemaakt en duidelijk zijn gepersonaliseerd.

 

Vervoer

Het inhuren van een dienst of product impliceert dat de toestemming voor uw persoonlijke gegevens wordt verstrekt aan het transportbedrijf van de verstrekte gegevens aan "The Story Tailors". Het risico voor verlies en/of schade bij de overdracht van de gecontracteerde goederen geeft de aansprakelijkheid aan de vervoerder.

 

Het is een vereiste dat op het moment van ontvangst van de goederen op de aflevering bon zelf wordt vermeld dat de koerier heeft ondertekend, elk incident dat verband houdt met de staat van de goederen, de verpakking, het aantal pakjes of andere informatie dat dit een aanwijzing kan zijn voor anomalieën in de verzending. Het is van essentieel belang dat dit incident binnen maximaal 24 uur na ontvangst van het materiaal wordt meegedeeld, om zo nodig te kunnen handelen.

 

Betaling

Alle prijzen zijn inclusief btw. De btw wordt berekend op basis van de definitieve waarde van uw bestelling, in euro's en in het percentage dat van kracht was op het moment van de bestelling.

Betaling vindt plaats via het betalingsplatform van onze provider (momenteel Debit / Credit Card of PayPal). Op het moment van het plaatsen van uw bestelling en op het moment dat deze door ons is goedgekeurd wordt een volledige betaling uitgevoerd en wordt het contract van kracht. Het platform dat betalingen beheert via een creditcard of betaalkaart (Visa, Mastercard of American Express) is Adyen BV.

 

De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle gegevens die u ons verstrekt om de levering van uw bestelling uit te voeren correct zijn en dat de gekozen betalingsmethode uw eigendom is en dat er voldoende fondsen of kredietmogelijkheden zijn om de betaling en de totale kosten te dekken.

 

De betaling voor alle producten gebeurt via een externe betalingsdienstaanbieder. De gebruiker moet zijn betalingsinformatie aan genoemde provider aangeven en moet mogelijk ook de aanvullende voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van die service accepteren. We kunnen de aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de genoemde - externe - betalingsprovider niet accepteren en hierbij maximaal toestaan ​​volgens toepasselijke wetgeving.

 

Retour- en annuleringsbeleid

We herinneren u eraan dat de producten die in onze winkel worden aangeboden, zijn gemaakt volgens de specificaties van de gebruiker en duidelijk zijn gepersonaliseerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten die verwijzen naar de levering van goederen volgens de specificaties van de consument en gebruiker die resulteren in duidelijk gepersonaliseerde goederen.

 

De gebruiker heeft alleen het recht om een ​​bestelling te annuleren in de volgende omstandigheden:

 

1- Als we de bestelling niet binnen 35 dagen na de datum van de bestelling hebben kunnen leveren om redenen die te wijten zijn aan The Story Tailors.

 

2- In het geval van defecte producten, zodra u het defect hebt ontdekt (rekening houdend met het feit dat u het product zo snel mogelijk na levering heeft geïnspecteerd).

 

Als een bestelling wordt geannuleerd onder voorwaarden 1 of 2, zullen we verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten (inclusief initiële leverings- en nabestellingskosten (indien van toepassing)) van de bestelling in kwestie. Meldingen die een wens impliceren om een ​​bestelling te annuleren, moeten per e-mail worden verzonden naar ondersteuning@demagievanmijnnaam.nl

 

Met uitzondering van de bovengenoemde omstandigheden, mag niets in deze Algemene Voorwaarden u het recht op annulering of retournering geven met betrekking tot producten die naar uw aard zijn gemaakt volgens uw specificaties en duidelijk zijn gepersonaliseerd. De gebruiker moet elk product retourneren in de originele verpakking (die daarvoor bewaard moet worden).

 

In geval van een defect product moet de verkoper, waar nodig, doorgaan met het repareren, vervangen, verlagen van de prijs of het beëindigen van het contract, stappen die gratis zijn voor de consument en gebruiker. Hiervoor moet de consument bewijs per e-mail met foto's rapporteren om het defecte product visueel te kunnen demonstreren. De verkoper is verantwoordelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat zich binnen twee jaar na levering manifesteert.

 

Online geschillenbeslechting en conflictoplossing voor consumptieplatform van artikel 14 Verordening (EU) 524/2013: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat hier te bekijken is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informatie over de deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie.

 

 

© 25/02/2019 - "The Story Tailors, S.L."

Alle rechten voorbehouden.